Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
Wniosek o wydanie warunków
technicznych podłączenia wod-kan
Wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i odbiór ścieków
> FIRMY
Wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i odbiór ścieków
> OSOBY FIZYCZNE
Wniosek o przylącz do sieci CO w MPGK Sp z o.o. w Gorlicach

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach
ul. 11-go Listopada 54a
38-300 Gorlice

tel. (018) 353 56 34
fax. (018) 353 67 89
e-mail: mpgk@ns.onet.pl
www.mpgkgorlice.hg.pl

NIP 738-000-66-90
NR-KRS 0000036296

Kapitał Zakładowy
45 651 200,00 zł

 

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice" w ramach działania 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. Cel projektu.
Celem projektu jest zwiększenie ładunku ścieków poddawanego ulepszonemu oczyszczaniu zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów w Aglomeracji Gorlice oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gorlic w wodę pitną.
W ramach powyższego zadania będą realizowane:

  • Rozbudowa i przebudowa OŚ - budowa nowego sitopiaskownika wraz ze zbiornikiem tłuszczów, hermetyzacja pompowni ścieków surowych, wykonanie fundamentu pod biofiltr i montaż biofiltra, doposażenie istniejącego reaktora biologicznego R1 w urządzenie kontrolno-pomiarowe, wykonanie w reaktorze R2 elementów analogicznie  jak w pracującym reaktorze R, co pozwoli na włączenie tego reaktora w ciąg technologiczny OŚ.
  • Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią przy ul. Stróżowskiej:

- sieć wykonana: 4,366 km;
- sieć planowana do budowy: 1,573 km.
Zmiana średnicy rurociągu sieci wodociągowej przy ul. Stróżowskiej umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Moszczenica.

  • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Węgierskiej w Gorlicach:

- sieć wybudowana: 0,766 km;
- sieć planowana do budowy: 3,156 km.
Budowa wodociągu przy ul. Węgierskiej umożliwi dostawę wody poprzez Gminę Sękowa do Gminy Lipinki.

  • Zakup specjalistycznego samochodu do obsługi kanalizacji.
  • Zasilanie solarne hydroforni wody przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach.

Termin realizacji 2017-2019.

2. Planowane efekty.
W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa o długości 1,73km   oraz wybudowana sieć wodociągowa o długości 8,13km.
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 200 osób.
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu: 27 500 RLM.

3. Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich.
Koszt całkowity projektu:  12 485 866,84 zł.
Wydatki kwalifikowane:  7 613 333,44 zł.
Wnioskowane dofinansowanie:  6 471 333,42 zł., stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych.
Kwota dotacji:  6 471 333,42 zł.

 

Informacja z realizacji projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej                                          w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice" w ramach działania                    2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa  II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura                         i Środowisko 2014-2020.
 
Celem projektu jest poprawa parametrów ścieków oczyszczonych poprzez podwyższone usuwanie biogenów, zwiększenie przyjęcia ścieków na oczyszczalnię o 4000 m3, oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gorlic w wodę pitną.

W ramach powyższego zadania są realizowane:

  1. Zasilanie solarne hydroforni wody przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach.

Zgodnie z harmonogramem zadanie zostało zrealizowane i odebrane 24.05.2017r.
Koszt inwestycji wyniósł: 16 210,00 zł netto.
Dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 85% tj.:  10 200,00 zł.
Wykonawcą robót była firma EKOSOLARY Jóźwik Ireneusz  z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz.

  1. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Stróżowskiej.

     Planowana długość sieć do budowy wynosi: 1 573,50mb. Obecnie wykonano 870,18mb. 
Wartość robót zgodnie z umową: 666 471,21 zł. netto. Zafakturowano: 372 511,22 zł. netto.
Dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 85% tj.: 566 500,87 zł.
Wykonawcą robót jest firma "HAŻBUD" z siedzibą w Gorlicach.
Planowany termin zakończenia robót:  30.11.2017rok.  

Zmiana średnicy rurociągu sieci wodociągowej przy ul. Stróżowskiej umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Gorlice i Moszczenica.

  1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Węgierskiej w Gorlicach.

     Planowana długość sieć budowy: 3 156mb. Obecnie wybudowano 2 879,5mb.
Wartość robót zgodnie z umowa wynosi: 282 278,53 netto. Zafakturowano: 260 009,55 zł netto.
Dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 85% tj.: 239 936,76 zł.
Wykonawcą robót jest firma "POTOK" z siedzibą w Gorlicach.
Planowany termin zakończenia robót: 31.10.2017 roku.

Budowa wodociągu przy ul. Węgierskiej umożliwi dostawę wody poprzez Gminę Sękowa do Gminy Lipinki.

  1. Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków.

Rozbudowa OŚ w szczególności polega na budowie nowego sito - piaskownika wraz ze zbiornikiem tłuszczów, hermetyzacji pompowni ścieków surowych, wykonaniu fundamentu pod biofiltr i montaż biofiltra, doposażeniu istniejącego reaktora biologicznego R1 w urządzenia kontrolno-pomiarowe, wykonaniu w reaktorze R2 instalacji technologicznej analogicznie jak w pracującym reaktorze R1, co pozwoli na włączenie tego reaktora w ciąg technologiczny OŚ.

Obecnie trwają pracę nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji przetargowej polegające na:
- weryfikacji projektu technicznego,
- aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- opracowaniu SIWZ.
Wartość zamówienia wynosi: 5 999 998,00 zł. netto.
Koszty kwalifikowane wynoszą: 4 499 998,50 zł. netto.
Dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 85% tj.: 3 824 998,73 zł. netto.

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie robót zaplanowano w pierwszym kwartale 2018 roku,                                         a zakończenie inwestycji w trzecim kwartale 2019 roku.
Planowany termin ogłoszenia przetargu to październik 2017 roku.

  1. Zakup specjalistycznego samochodu do obsługi kanalizacji.

 

     Przetarg planowany w drugim kwartał 2019 roku.
Wartość zamówienia wynosi: 1 200 000,00 zł. netto.
Koszty kwalifikowane wynoszą: 900 000,00 zł. netto.
Dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 85% tj. 756 000,00 zł. netto.

 

 

© 2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone! | Zalecana przeglądarka Mozilla Firefox