Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
Wniosek o wydanie warunków
technicznych podłączenia wod-kan
Wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i odbiór ścieków
> FIRMY
Wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i odbiór ścieków
> OSOBY FIZYCZNE
Wniosek o przylącz do sieci CO w MPGK Sp z o.o. w Gorlicach

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach
ul. 11-go Listopada 54a
38-300 Gorlice

tel. (018) 353 56 34
fax. (018) 353 67 89
e-mail: mpgk@ns.onet.pl
www.mpgkgorlice.hg.pl

NIP 738-000-66-90
NR-KRS 0000036296

Kapitał Zakładowy
45 170 400,00 zł

RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( RODO), udostępniamy Państwu wzory klauzul informacyjnych obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach.

Pełna treść klauzul

 

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

"Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach" w ramach Działania 1.5. "Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu", w ramach Osi Priorytetowej I "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

 

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice" w ramach działania 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Potrafimy słuchać. Potrzeby i preferencje klientów są w centrum naszej uwagi. Stale monitorujemy opinię naszych klientów na temat świadczonych przez nas usług oraz pracy samej firmy. Jesteśmy otwarci na zmiany służące poprawie jakości wykonywanej przez nas pracy.

Jesteśmy odpowiedzialni. Zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu. Zdajemy sobie sprawę, iż firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności.

Działamy zgodnie z etyką biznesu. Etyka biznesu ma podstawowe znaczenie dla sposobu prowadzenia naszej działalności. Wyznajemy jasne reguły i działamy według ogólnie akceptowanych zasad.

Naszym kapitałem jest wiedza, a celem zrównoważony rozwój. W naszej działalności wykorzystujemy własne wieloletnie doświadczenia i łączymy je z nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce wodno kanalizacyjnej. Określamy zrównoważony rozwój jako strategię takiego wykorzystania zasobów środowiska, które pozwoli na zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców.

© 2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone! | Zalecana przeglądarka Mozilla Firefox