Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
Wniosek o wydanie warunków
technicznych podłączenia wod-kan
Wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i odbiór ścieków
> FIRMY
Wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i odbiór ścieków
> OSOBY FIZYCZNE
Wniosek o przylącz do sieci CO w MPGK Sp z o.o. w Gorlicach

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach
ul. 11-go Listopada 54a
38-300 Gorlice

tel. (018) 353 56 34
fax. (018) 353 67 89
e-mail: mpgk@ns.onet.pl
www.mpgkgorlice.hg.pl

NIP 738-000-66-90
NR-KRS 0000036296

Kapitał Zakładowy
45 651 200,00 zł

 

MPGK Nowa technologia dla wody w Gorlicach

Wyniki badań z lutego br., na podstawie których Sanepid wydał decyzję o niezdatności wody do spożycia dostarczanej przez MPGK w Gorlicach, można dziś śmiało nazwać fałszywym alarmem. Jednak jak mówi stare przysłowie "lepiej dmuchać na zimne".

By w przyszłości uniknąć niejasnych sytuacji i zachować dodatkowe środki ostrożności, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Prezes MPGK Janusz Ząbek, podjęli decyzję o zakupie i montażu filtra z lampami UV. Urządzenie zostało włączone do ciągłej eksploatacji 6 kwietnia bieżącego roku, a woda w miejskich wodociągach zyskała drugi dodatkowy stopień dezynfekcji.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oblIkXRHDOEInwestycja montażu lamp UV w ciągu technologicznym Zakładu Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej, to koszt blisko 100 tys. zł. Jest to najskuteczniejszy sposób sterylizacji wody pitnej - eliminuje bakterie i wirusy poprzez uszkodzenie ich DNA i RNA. Promienniki UV-C stosowane w lampach, emitują promieniowanie w paśmie UV-C (ok. 254 nm). Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego. W zamontowanym sterylizatorze pracuje 8 sztuk promienników o mocy 325 W każdy, a ich czas pracy określony został na ok. 16 tys. godzin. Urządzenie wyposażone jest także w elektroniczny układ sterowniczy oraz alarmowy. Gwarantuje wysoką skuteczność, niezawodność działania oraz długotrwałość przy jednocześnie minimalnej obsłudze. Posiada również: licznik całkowitego czasu pracy, licznik liczby wyłączeń, optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV, dźwiękowy wskaźnik uszkodzenia promiennika UV, elektroniczny miernik promieniowania UV, zabezpieczenie temperaturowe, które wyłączy promienniki w przypadku zaniku przepływu i wzrostu temperatury do ok.850C i włączy ponownie przy ok. 650C. Nie ma możliwości przedawkowania promieniowania UV podczas dezynfekcji wody w korpusie sterylizatora. Nominalna dawka dla dezynfekcji wody pitnej wynosi min 400 J/m2.

Dodatkowo do końca bieżącego roku zamontowane zostaną podobne sterylizatory w 6 hydroforniach strefowych zlokalizowanych na terenie Miasta. Dzięki powyższym zabiegom gorliczanie oraz wszyscy korzystający z sieci wodociągowej, która w naszym mieście mierzy już blisko 152 km, zyskali dodatkową gwarancję jakości dostarczanej im wody.

 

 

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice" w ramach działania 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. Cel projektu.
Celem projektu jest zwiększenie ładunku ścieków poddawanego ulepszonemu oczyszczaniu zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów w Aglomeracji Gorlice oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gorlic w wodę pitną.
W ramach powyższego zadania będą realizowane:

  • Rozbudowa i przebudowa OŚ - budowa nowego sitopiaskownika wraz ze zbiornikiem tłuszczów, hermetyzacja pompowni ścieków surowych, wykonanie fundamentu pod biofiltr i montaż biofiltra, doposażenie istniejącego reaktora biologicznego R1 w urządzenie kontrolno-pomiarowe, wykonanie w reaktorze R2 elementów analogicznie  jak w pracującym reaktorze R, co pozwoli na włączenie tego reaktora w ciąg technologiczny OŚ.
  • Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią przy ul. Stróżowskiej:

- sieć wykonana: 4,366 km;
- sieć planowana do budowy: 1,573 km.
Zmiana średnicy rurociągu sieci wodociągowej przy ul. Stróżowskiej umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Moszczenica.

  • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Węgierskiej w Gorlicach:

- sieć wybudowana: 0,766 km;
- sieć planowana do budowy: 3,156 km.
Budowa wodociągu przy ul. Węgierskiej umożliwi dostawę wody poprzez Gminę Sękowa do Gminy Lipinki.

  • Zakup specjalistycznego samochodu do obsługi kanalizacji.
  • Zasilanie solarne hydroforni wody przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach.

Termin realizacji 2017-2019.

2. Planowane efekty.
W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa o długości 1,73km   oraz wybudowana sieć wodociągowa o długości 8,13km.
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 200 osób.
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu: 27 500 RLM.

3. Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich.
Koszt całkowity projektu:  12 485 866,84 zł.
Wydatki kwalifikowane:  7 613 333,44 zł.
Wnioskowane dofinansowanie:  6 471 333,42 zł., stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych.
Kwota dotacji:  6 471 333,42 zł.

 

 

© 2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone! | Zalecana przeglądarka Mozilla Firefox